kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Západní nižší uměle upravená plošina o rozměrech 75 x 60 m, vystupující nad původní svažitý terén až do výše 5 m.

Na povrchu uskutečněno rozsáhlé nedestruktivní archeogeofyzikální měření, provedené A. Majerem, doplněné informační síťovou sondáží provedenou pomocí ruční zarážené sondy. Výsledkem prací bylo prokázání existence podobné komorové konstrukce vyplněné násypy jaká byla použita při vyrovnávání terénů na Akropoli. Geologický průzkum potvrdil částečné odlámání skalních hřbetů, ke kterým se na západní straně plošina přimyká.

 

Literatura:

www.archeologickyatlas.cz
Čižmář, M 1989: Pozdně laténské osídlení předhradí Závisti, Památky archeologické 80, 59-122.
Drda, P. - Rybová, A. 1992: L´oppidum de Závist: construction de la porte principale (D) et sa chronologie, Památky archeologické 83, 309 - 349.
Drda, P. - Rybová, A. 1993: Oppidum Závist - Tore und Wege in seiner Geschichte, Památky archeologické 84, 49-68.
Jansová, L. 1983: O počátcích laténské fortifikace v Čechách, Studie AÚ ČSAV v Brně 11, 1.
Motyková, K. - Drda, P. - Rybová, A. 1984: Opevnění pozdně halštatského a časně laténského hradiště Závist, Památky archeologické 75,331- 444.
Motyková, K. - Drda, P. - Rybová, A. 1988: Stavební podoba akropole na hradišti Závist v pozdní době halštatské a časné době laténské, Archeologické rozhledy 40, 524-562.
Motyková, K. - Drda, P. - Rybová, A. 1990: Oppidum Závist - Prostor brány A v předsunutém šíjovém opevnění, Památky archeologické 81, 308 - 433.