kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Předhradí - označované jako plocha L má rozlohu 35 ha.

Na většině je obdělávané pole na jehož rovinatější části plochy byla zvláště v suchých obdobích pozorována přítomnost objektů viditelná podle výškových a dalších rozdílů na pěstovaných plodinách. Zde, podél severního okraje dnešního pole, proběhl pod vedením M. Čižmáře v letech 1973-1976 nejrozsáhlejší plošný výzkum v celém opevněném areálu vrchu Hradiště. Prozkoumána byla souvislá plocha o rozloze 3 796 m2 a na ní se podařilo zachytit nejstarší osídlení plochy kulturou s nálevkovitými poháry, které se koncentrovalo ve východní části skryté plochy na hlinité návěji. Nalezeny byly doklady o využívání prostoru v pozdní době bronzové a v průběhu kultury pozdního halštatu až časného laténu, kdy zde stály hospodářské areály chráněné šíjovou fortifikací. Vnější opevnění zkoumané v roce 1977, je složeno z příkopu a hlinitého náspu v jehož čele stála palisáda zapuštěná do základového žlabu. Příkop byl již dříve (1968) částečně sledován nedestruktivními archeogeofyzikálními metodami. Výsledky dokládají jeho přerušení v místech dnešní cesty. Fortifikace je datována do období pozdního halštatu až časného laténu. Zatím jediným dokladem přítomnosti lidí období laténu B, jsou dva hroby s pohřby nespálených těl. Je proto nutné předpokládat také osídlení tohoto období umístěné kdesi v prostoru hradiště. Dalším významným poznatkem je zachycení reliktů několika nesoučasných pozdně laténských systémů dvorcové zástavby s řadou objektů obytného, výrobního a hospodářského charakteru uvnitř i vně ploty vymezených ploch. V jednom objektu byla prokázána výroba spojená s mincovnictvím a v jiných byly rozpoznány cisterny na zachycování vody. Podařilo se také prokázat štětovanou úpravu cesty směřující k bráně D.

 

 

Literatura:

www.archeologickyatlas.cz
Čižmář, M 1989: Pozdně laténské osídlení předhradí Závisti, Památky archeologické 80, 59-122.
Drda, P. - Rybová, A. 1992: L´oppidum de Závist: construction de la porte principale (D) et sa chronologie, Památky archeologické 83, 309 - 349.
Drda, P. - Rybová, A. 1993: Oppidum Závist - Tore und Wege in seiner Geschichte, Památky archeologické 84, 49-68.
Jansová, L. 1983: O počátcích laténské fortifikace v Čechách, Studie AÚ ČSAV v Brně 11, 1.
Motyková, K. - Drda, P. - Rybová, A. 1984: Opevnění pozdně halštatského a časně laténského hradiště Závist, Památky archeologické 75,331- 444.
Motyková, K. - Drda, P. - Rybová, A. 1988: Stavební podoba akropole na hradišti Závist v pozdní době halštatské a časné době laténské, Archeologické rozhledy 40, 524-562.
Motyková, K. - Drda, P. - Rybová, A. 1990: Oppidum Závist - Prostor brány A v předsunutém šíjovém opevnění, Památky archeologické 81, 308 - 433.